Пiдтримати

Фінансування сектору протидії корупції міжнародними організаціями дозволяє нам залучати необхідні для реалізації наших кампаній та проектів кошти.

Додаткове вступне фахове випробування для абітурієнтів, які мають освітній рівень з інших спеціальностей передбачає перевірку базового рівня знань з дисциплін: Основи політичної науки, Історія політичних вчень, Порівняльна політологія, Політична система України, Політичні партії та партійні системи, Суспільно-політичні рухи, Західна політична думка, Політична культура, Історія української політичної думки, Політологічна теорія держави, Основи міжнародних відносин, Зовнішня політика України, Європейські студії.

Додаткове вступне фахове випробування для абітурієнтів, які мають освітній рівень з інших спеціальностей, має форму тестових завдань. Кількість тестових завдань – 50 (по 2 бали за 1 запитання). Тривалість вступного випробування складає 1 год., 20 хв.

Середній бал диплома необхідний для допуску до вступних випробувань – 60 балів і вище.

Питання для підготовки до іспиту для абітурієнтів, що мають освітній рівень з інших спеціальностей:

 1. Поняття політики як суспільного явища.
 2. Етапи становлення політології як науки про політику. Розвиток політичних вчень у країнах Європи та Північної Америки.
 3. Поняття політичної системи. Теоретичні підходи до вивчення політичних систем.
 4. Структура та суб’єкти політичного процесу.
 5. Типи політичних партій та партійних систем.
 6. Класифікації виборчих систем.
 7. Теорії походження держави.
 8. Типи політичної культури.
 9. Поняття та завдання політичної соціалізації.
 10. Політична освіта: мета та суб’єкти.
 11. Теорії модернізації та демократичного транзиту.
 12. Класифікації політичних режимів.
 13. Сучасні політичні ідеології.
 14. Демократія як політичний режим.
 15. Відмінності авторитаризму від тоталітаризму.
 16. Сучасні форми державного правління.
 17. Форми державного устрою.
 18. Політична система України.
 19. Поняття перехідного режиму. Типи перехідних режимів.
 20. Основні етапи розвитку української політичної думки.

Література:

 1. Алмонд Г., Дж. Пауэлл, К. Стром, Р. Далтон. Сравнительная политология сегодня / Сокр. пер. с англ. – М., 2002.
 2. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Политические исследования. – 1992. – № 4. – С. 122-134.
 3. Арендт Х. Джерела тоталітаризму. – К.: Дух і літера, 2002. – 539 с.
 4. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М.: Текст, 1993. – 304 с.
 5. Берлин І. Две концепции свободы // Современный либерализм. М.: 1998.- С.19-43.
 6. Валлерстайн И. Три идеологии или одна? // После либерализма. М., 2003.
 7. Вебер М. «Типы господства» // Хозяйство и общество. – М.: Прогресс, 1988. – С.102-121.
 8. Габермас Ю. Громадянство і національна ідентичність // Умови громадянства: 36 ст. / Під редакцією Варта ван Спінбергена.- К., 2005.-С.49-70.
 9. Габермас Ю. Що таке деліберативна політика? // Залучення іншого. Студії з політичної теорії. – Львів: 2006.
 10. Гарр Т. Почему люди бунтуют? – СПб: Питер, 2005. – C. 59-137.
 11. Данн В. Н. Державна політика: основи аналізу. / Данн Вільям Н. – Пер. з англ. Г. Є. Краснокутського. – Одеса: АО БАХВА, 2005. – 468 с.
 12. Дегтярев А. Теория принятия политических решений в структуре социальных и управленческих дисциплин. // Полис. – 2002. – № 2.
 13. Дегтярев А. Методологические подходы и концептуальне модели интерпретации политических решений // Полис. – 2003. – №№ 1, 2, 3.
 14. Дегтярев А. Процесс принятия и осуществления решений в публично-государственной политике: динамический цикл и его основне фазы. // Полис. – 2004. – № 4.
 15. Демократія. Антологія/ Упорядник Олег Проценко.- К.: Смолоскип, 2005.
 16. Дем’янчук О. Державна політика і державне управління: політологічні аспекти. – К.: Факт. 2008. – 272 с.
 17. Лібералізм. Антологія / Упор. О. Проценко, В. Лісовий. — К.:Смолоскип, 2002.
 18. Консерватизм. Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. — К.:Смолоскип, 1998.
 19. Кимлічка В. Лібералізм і права меншин. – К.: Центр освітніх ініціатив, 2001.
 20. Класики політичної думки (від Платона до Макса Вебера). – К., 2002.
 21. Колбеч, Г. К. Політика. / Г. К. Колбеч. – Пер. з англ. О. П. Дем’янчука. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія». 2005. – 169 с.
 22. Корнгаузер У. Політика масового суспільства // Політологічні читання. – 1992. – № 1.
 23. Ледяев В. Власть. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001.
 24. Міл Дж. Ст. Про свободу; Роздуми про представницьке врядування; Поневолення жінок. – К., 2001.
 25. Парсонс В. Публічна політика: вступ до теорії й практики аналізу політики. / Парсонс Вейн. – Пер. з англ. О.Дем’янчука. – К.: Видавничий дім «КМ Академія». 2006. – 549 с.
 26. Політологія / За ред. Колодій А. – К., 2000.
 27. Порівняльна  політика. Основні  політичні  системы  сучасного світу / Під ред. В. С. Бакирова, Н. И. Сазонова. – Х., 2008.
 28. Рябов С. Політологічна теорія держави. – К.: Тандем, 1996.
 29. Скиба В., Горбатенко В., Туренко В. Вступ до політології. – К., 1998.
 30. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.
 31. Шведа Ю. Теорія політичних партій і партійних систем. – Львів: ЦПД, 2001.
 32. Тейлор Ч. Етика автентичності. – К.: “Дух і Літера”, 2002.
 33. Шмиттер Ф. «Угрозы и дилеммы демократии» // ВЕК ХХ И МИР. – 1994.- № 7-8. – С. 87-101.
 34. Paul D’Anieri. International Politics: Power and Purpose in Global Affairs. – Wadsworth Publishing, 2013. – 544 p.
 35. Diamond L. «Thinking about Hybrid Regimes» // Journal of Democracy. 2002. – Vol. 13. – Nо. 2.
 36. Diani M. «Towards a Network Theory of (New) Social Movements» // European Journal of Social Theory. – 2000. – Vol. 4. – Pр.387-406.
 37. Gunther R., Diamond L. «Species of Political Parties: a New Typology» // Party Politics. – 2003. – 9. – No.2. – Р.167-199.
 38. Harris E. «Ethnic Violence» // Nationalism: theories and cases. – Edinburgh: University of Edinburgh Press, 2014. – P. 128-142.
 39. Horowitz D. «Comparing democratic systems» // Journal of Democracy. – 1990. – Vol.1. – No.4.
 40. Koopmans R. «Protest in time and space: the evolution of waves of contention» // David A. Snow, Sarah A. Soule, and Hanspeter Kriesi, eds. – Blackwell Companion to Social Movements. – Рp.19-47.
 41. Linz J. «The Perils of Presidentialism» // Journal of Democracy, Volume 1, Number 1, Winter 1990, pp. 51-69.
 42. Lipset S., Rokkan S. Party systems and voter alignments: cross-national perspectives. – New York: Free Press, 1967.
 43. McAdam D. «Recruitment to High-Risk Activism» // American Journal of Sociology. – 1986. – Vol.92. – No. 1. – Pр.65-86.
 44. McAdam D., Tarrow S., Tilly Ch. Dynamics of Contention. – N.Y.: Oxford University Press, 2009. – Pр. 305-347.
 45. McCarthy J., Zald M. «Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory» // American Journal of Sociology. – May, 1977. – Vol. 82, – No. 6 – Рр. 1212-1241.
 46. Polletta F., Jasper J. «Collective Identity and Social Movements» // Annual Review of Sociology. – 2001. – Vol. 27. – Рр. 283-305.
 47. Saunders C. «Using Social Network Analysis to Explore Social Movements» // Social Movement Studies: Journal of Social, Cultural and Political Protest. – 2007. – 6. – № 3. – Рр. 227-243.
 48. Tarrow S. Power in Movement: Social Movements, Collective Action and Politics. – Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
 49. Tilly Ch. «War Making and State Making as Organized Crime» // Bringing the State Back In / Еd. by Peter Evans, Dietrich Rueschemeyer, and Theda Skocpol. – Cambridge: Cambridge University Press, 1985). – Р.169-186.
 50. Weber C. International relations theory: a critical introduction. – Abingdon: Routledge, 2010. – Р. 31-35; 40-46; 77-81; 151-157.